Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης Στρατηγικής ΟΧΕ

  • Τρέχοντα Σελίδα 1
  • Σελίδα 2
  • Σελίδα 3
  • Σελίδα 4
  • Ολοκλήρωση

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής του ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Η Πολιτιστική Διαδρομή είναι ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, ένα προϊόν πολιτιστικού τουρισμού με κύριο στόχο να συμβάλει  στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας, μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά  και περιβαλλοντικά.

Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Στρατηγική. Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ.

Τονίζεται ότι η συμβολή στα ερωτήματα των συμμετεχόντων ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ για στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος. Θα τηρηθούν όλοι οι όροι και οι αρχές εμπιστευτικότητας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Η έρευνα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας συμβολή. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
1. Γνωρίζετε τι είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»;