Πλαίσιο Διαβούλευσης ΟΧΕ
Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή ΠΣτΕ

 

Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης και βασίζονται στους Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητάς του.